Pierwszy społecznościowy serwis rekrutacyjny
Szukam ofert pracy dla

Regulamin serwisu internetowego "Rekrutado"

z dnia 10.09.2017 roku ustalony przez Rekrutado sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach.

I. Idea: Rozwój gospodarki poprzez łączenie najlepszych specjalistów z najlepszymi pracodawcami.

Misja, którą realizuje Rekrutado ma swoje źródło w nieefektywnym i archaicznym w dobie sieci społecznościowych sposobie rekrutowania pracowników. Pomimo istnienia różnych sposobów rekrutacji, serwisów ogłoszeniowych, tradycyjnych headhunterów, nadal jednym z najskuteczniejszych sposobów na rozpoczęcie współpracy z wartościowym pracownikiem pozostaje polecenie wartościowej osoby przez inną osobę. Połączenie zjawiska polecania osób z dodatkowym motywatorem w postaci wynagrodzenia zarówno dla headhuntera, jak i pracownika, tworzy mechanizm, dzięki któremu osoby polecające specjalistów będą chciały polecić jak najlepszego kandydata na pracownika, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie prowizji, a jednocześnie pracodawca będzie otrzymywał najlepsze możliwe kandydatury.

II. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j., z późn. zm.) w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.rekrutado.pl


§1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie

Pojęcia zapisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy dostępny pod adresem: www.rekrutado.pl, wraz z podstronami;
 2. Usługodawca – Rekrutado sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000630160; Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), REGON: 365033880, NIP: 6342869655, kapitał zakładowy 5.000,00 zł.
 3. Usługi – usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, będące przedmiotem umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą;
 4. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca za pośrednictwem Serwisu czynności prawnej (zawierająca umowę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Internauta – osoba fizyczna, użytkownik Internetu odwiedzający ogólnodostępne działy Serwisu, niewymagające zakładania Konta,
 6. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca i korzystająca z Serwisu, która założyła Konto;
 7. Konto – wydzielona przestrzeń w ramach Serwisu, przypisana dla danego Użytkownika, na której ten zamieszcza swoje dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika, zabezpieczona loginem i hasłem;
 8. Profil – wydzielona część Serwisu przeznaczona dla Użytkownika, za pośrednictwem której może korzystać z dostępnych funkcjonalności; w Serwisie wyróżnia się dwa rodzaje: Profil Pracodawcy oraz Profil Pracownika ;
 9. Usługobiorca – Użytkownik, zawierający umowę odpłatnego świadczenia usług z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu;
 10. Pracodawca – Użytkownik zainteresowany zatrudnieniem Pracownika;
 11. Pracownik – Użytkownik zainteresowany pozyskaniem zatrudnienia i Pracodawcy;
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu, określający rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o ich świadczenie oraz tryb postępowania reklamacyjnego

§2. Zakres zastosowania Regulaminu

 1. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcami za pośrednictwem Serwisu, w tym założenia Konta.
 2. Za pośrednictwem Serwisu Usługobiorcy mogą zawierać umowy w przedmiocie określonym w § 5, na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy, Użytkowników i Usługobiorców, związane z korzystaniem z Serwisu oraz świadczeniem Usług.
 4. Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców zostały określone w Polityce prywatności dostępnej na stronie: https://www.rekrutado.pl/polityka-prywatnosci

§3. Warunki świadczenia usług

 1. Aby skorzystać z Serwisu oraz dostępnych Usług niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  • komputer typu PC;
  • dostęp do Internetu;
  • zainstalowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 30.0 lub nowszej, Opera w wersji 30.0 lub nowszej albo Google Chrome 30.0 lub nowszej;
  • włączona obsługa plików cookies.W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, które zapisywane są w systemie teleinformatycznym Internauty/Użytkownika/Usługobiorcy. Pliki te wykorzystywane są w celach technicznych do poprawnego działania Serwisu.
 2. Szczegóły związane z wykorzystywaniem plików Cookies zostały określone w Polityce prywatności dostępnej na stronie: https://www.rekrutado.pl/polityka-prywatnosci

§4. Dostęp do Serwisu

 1. Dostęp do ogólnodostępnych działów Serwisu jest możliwy dla Internautów na zasadach określonych w Regulaminie, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, za wyjątkiem:
  • okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Internauta;
  • okresów awarii, w tym będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich;
  • okresów prac serwisowych,
 2. Dostęp do pozostałych działów Serwisu, w tym Profilu Użytkownika oraz korzystanie z funkcjonalności przypisanych do danego Profilu, jak i korzystanie z Usług dostępnych w Serwisie wymaga założenia Konta. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności Serwisu w przypadkach wskazanych w ust. 1.

§5. Rodzaje i zakres usług

 1. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy następujące rodzaje usług:
  1. Przeglądanie ogłoszeń
   • Internauci oraz Użytkownicy mogą przeglądać oferty pracy zamieszczane na Serwisie przez Pracodawców.
  2. Konto Użytkownika
   • Usługodawca umożliwia bezpłatne założenie Konta, wybór Profilu oraz korzystanie z funkcjonalności dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników przypisanych dla danego Profilu, określonych w § 7 i § 8.
   • korzystanie z niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisie, określonych szczegółowo w § 8, wiąże się z odpłatnością za świadczoną Usługę na rzecz Usługodawcy w wysokości określonej w § 9.
  3. Profil Pracownika
   • dostęp i korzystanie z Profilu Pracownika umożliwia korzystanie z funkcjonalności dostępnych dla Pracowników, w tym aplikowanie na oferty pracy zamieszczone przez Pracodawców oraz polecanie ofert innym osobom, które potencjalnie mogą być zainteresowane zawarciem umowy z Pracodawcą.
  4. Profil Pracodawcy
   • dostęp i korzystanie z Profilu Pracodawcy umożliwia korzystanie z funkcjonalności dostępnych dla Pracodawców, w tym zamieszczanie ogłoszeń w przedmiocie ofert pracy/zatrudnienia.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji rodzaju i zakresu świadczonych Usług, jak i sposobu funkcjonowania Serwisów, poprzez zmianę Regulaminu, o której mowa w § 17.

§6. Konto Użytkownika

 1. Internauta może założyć Konto poprzez dokonanie rejestracji. Rejestracja odbywa się za pomocą:formularza rejestracyjnego i aktywacji konta drogą wiadomości elektronicznej, poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wysłanej na podany adres wiadomości elektronicznej;
  • portalu społecznościowego (Facebook, Google+, LinkedIn).
  • Dokonanie rejestracji i utworzenie Konta jest całkowicie dobrowolne, bezpłatne i nie zobowiązuje Użytkownika do skorzystania z Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Dokonanie rejestracji i założenie Konta oznacza zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu – Użytkownik zobowiązany jest do zaznaczenia treści oświadczenia w tym zakresie (checkbox) – oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę – Użytkownik zobowiązany jest do zaznaczenia treści oświadczenia w tym zakresie (checkbox) – jak również na otrzymywanie korespondencji elektronicznej od Usługodawcy w przedmiocie funkcjonowania Serwisu i świadczenia Usług, na podany adres poczty elektronicznej.
 3. Dokonując rejestracji i założenia Konta Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy oraz jego partnerów biznesowych na podany adres poczty elektronicznej wiadomości elektronicznych zawierających informacje handlowe – Użytkownik powinien wyrazić zgodę w tym zakresie poprzez zaznaczenie treści odpowiedniego oświadczenia.
 4. Podczas rejestracji Użytkownik podaje swój login i hasło, które służyć będą do logowania się do Konta. Każdy Użytkownik posiada indywidualny login. Hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków alfanumerycznych, w tym co najmniej z jednej cyfry i jednego znaku specjalnego.

§7. Profil Pracownika

Profil Pracownika

 1. Zakres danych przy rejestracji – Wybierając Profil Pracownika przy zakładaniu Konta Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych:
  • adres e-mail
  • hasło
  Opcjonalnie Użytkownik może uzupełnić Profil o następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • telefon kontaktowy
  • adres korespondencyjny
  • NIP/PESEL
  • numer rachunku bankowego
 2. Funkcjonalności 
  • Przesyłanie aplikacji/odpowiedzi na oferty pracy zamieszczone przez Pracodawców
   Pracownik, po zalogowaniu się, może aplikować na konkretne stanowisko. Wymagane jest wypełnienie przez niego formularza aplikacyjnego oraz załączanie CV.Wysłana aplikacja przekazywana jest Pracodawcy w ramach Serwisu.
  • Otrzymywanie poleceń
   Pracownik może otrzymywać polecone oferty pracy od innych Pracowników, a także od Usługodawcy. Jeżeli Pracownik zostanie zatrudniony korzystając z polecenia, po przesłaniu swojej aplikacji poprzez Serwis, przysługuje mu prowizja, zgodnie z zasadami określonymi w § 9. 
  • Polecanie ofert
   Pracownik może polecić ofertę pracy innym osobom korzystając z wygenerowanego, indywidualnego dla każdej oferty pracy linku. Gdy osoba, która otrzyma link aplikuje/odpowie na ogłoszenie i zostanie zatrudniona, Pracownikowi polecającemu, który pierwszy polecił daną osobę (niezależnie od tego, czy osoba ta skorzystała z linka wygenerowanego dzięki temu poleceniu, czy też z wygenerowanego później na skutek kolejnych poleceń) oraz osobie poleconej przysługuje prowizja, zgodnie z zasadami określonymi w § 9. 
 3.  Zarządzenia Profilem
  • Mój Profil – w tej sekcji Pracownik może modyfikować swoje dane osobowe oraz zmienić hasło. 
  • Powiadomienia – w tej sekcji Pracownik będzie otrzymywał istotne informacje dotyczące Serwisu, rekrutacji, w których bierze udział pracownik oraz inne istotne z punktu widzenia Serwisu powiadomienia. 
  • Polecone dla mnie – w tej sekcji Pracownik będzie otrzymywał polecone dla niego oferty pracy.
  • Polecone przeze mnie – w tej sekcji Pracownik będzie widział polecone przez niego oferty pracy
  • Ulubione – w tej sekcji Pracownik będzie mógł przejrzeć oferty pracy oznaczone przez niego jako Ulubione.
  • Saldo Konta – w tym miejscu Pracownik będzie mógł sprawdzić saldo swojego konta, zażądać wypłaty środków oraz przesyłać Usługodawcy niezbędne dokumenty i informacje umożliwiające rozliczenia.
 4. Usługi, moment zawarcia umowy – Pracownik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w momencie założenia Konta Użytkownika. W ramach umowy Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi, polegające na możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

§8. Profil Pracodawcy

Profil Pracodawcy

 1. Zakres danych przy rejestracji
  Wybierając Profil Pracodawcy przy zakładaniu Konta Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych:
  • adres e-mail 
  • hasło  
  Opcjonalnie Użytkownik może podać takie dane, jak:
  • imię i nazwisko Użytkownika 
  • telefon kontaktowy 
  • dane firmy 
  • adres korespondencyjny firmy 
  • numery identyfikacyjne firmy: NIP/KRS/REGON 
  • numer rachunku bankowego
 2. Funkcjonalności  
  • Zamieszczanie ofert pracy  - Pracodawca korzystając ze specjalnego formularza ma możliwość dodania ogłoszenia z ofertą pracy. Dodając ofertę pracy Pracodawca uzupełnia następujące pola: nazwa pracodawcy, logo pracodawcy, nazwa stanowiska, miejscowość świadczenia pracy, widełki wynagrodzenia brutto (netto w przypadku zamiaru podjęcia współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą) albo sztywna kwota oferowanego wynagrodzenia brutto (netto w przypadku zamiaru podjęcia współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą), opis pracodawcy, opis stanowiska pracy, wymagania względem kandydata, oferta pracodawcy względem kandydata, inne dodatkowe informacje. Pracodawca ma możliwość ustalenia wysokości prowizji dla Pracownika, który polecił ofertę pracy, na skutek czego doszło do zatrudnienia. Wysokość prowizji, o której mowa w zd. 1 nie może być mniejsza niż 500 zł. Prowizja wypłacana jest zgodnie z § 9 ust. 7.
   Pracodawca ma możliwość dodawania ofert pracy, działając w oparciu o posiadane pełnomocnictwo w imieniu i na rzecz podmiotu trzeciego, zainteresowanego zatrudnieniem pracownika. W takim przypadku za zawarcie umowy, w rozumieniu § 9 ust. 2, z którym wiąże się zobowiązanie do zapłaty przez Pracodawcę na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, rozumie się zawarcie umowy z pracownikiem przez podmiot, w imieniu którego Pracodawca dodał ofertę pracy w ramach Serwisu.  
 3. Zarządzenia Profilem
  • Mój Profil– w tej sekcji Pracodawca może zmodyfikować swoje dane oraz zmienić hasło.
  • Powiadomienia – w tej sekcji Pracodawca będzie otrzymywał istotne informacje dotyczące Serwisu.
  • Wystawione oferty – w tej sekcji Pracodawca będzie miał dostęp do wystawionych przez siebie ofert pracy oraz będzie miał możliwość przeglądania przesłanych aplikacji / odpowiedzi Pracowników.
  • Płatności – w tej sekcji Pracodawca będzie miał dostęp do wystawionych przez Usługodawcę faktur.
 4. Usługi, moment zawarcia umowy – Pracodawca zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w momencie założenia Konta Użytkownika. Pracodawca zawiera umowę o odpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną w momencie zamieszczenia w ramach Serwisu ogłoszenia zawierającego ofertę pracy. W ramach umowy Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi, polegające na możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Za świadczenie usług, o których mowa w zdaniu poprzednim Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 9. Korzystając z usług, o których mowa w zdaniu poprzednim Pracodawca obowiązany jest podać Usługodawcy dane identyfikacyjne: numer NIP/KRS/REGON oraz numer rachunku bankowego.
 5. Pracodawca zobowiązany jest w szczególności do:
  • zamieszczania w ramach Serwisu jedynie prawdziwych ogłoszeń, rzeczywiście zmierzających do zatrudnienia Pracownika;
  • działania w imieniu własnym, bądź w imieniu podmiotu trzeciego na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa;

§9. Warunki płatności / rozliczenia

 1. Z tytułu odpłatnych usług, wskazanych w § 8 pkt. 4, Pracodawca zobowiązany jest do uiszczenia wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy w postaci success fee, tj. w przypadku zatrudnienia osoby, która odpowiedziała na ofertę Pracodawcy, samodzielnie, bądź na skutek polecenia, w wysokości obliczonej w oparciu o zasady określone w ust. 3 poniżej, z zastrzeżeniem pozostawania w stanie zatrudnienia przez okres wskazany w § 9 ust.2.
 2. Poprzez zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, rozumie się zawarcie przez Pracodawcę z osobą, która odpowiedziała na ofertę Pracodawcy, samodzielnie, bądź na skutek polecenia, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o pracę bez okresu próbnego (na czas określony albo na czas nieokreślony), umowy o pracę na okres próbny wskazany przez Pracodawcę, nie dłuższy niż 3 miesiące.
 3. Wysokość wynagrodzenia netto przysługującego Usługodawcy wynosi:
  • trzykrotność prowizji, o której mowa w § 8 pkt. 2 tir 1 akapit 2, podanej w ogłoszeniu.
 4. Podstawą do wystawienia przez Usługodawcę faktury VAT z tytułu wynagrodzenia stanowią informacje/dokumenty przekazane przez Pracodawcę, osobę zatrudnioną lub Pracownika, który polecił ofertę, potwierdzające zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1. Usługodawca zastrzega możliwość weryfikacji uzyskanych informacji u pozostałych zaangażowanych Użytkowników. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, płatne jest w dwóch częściach:
  1. 50% kwoty, z tytułu zatrudnienia osoby - w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury - oraz
  2. 50% kwoty i po upływie okresu próbnego (pozostanie w stanie zatrudnienia)
 5. W przypadku braku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 4 lit. b, niezależnie od przyczyny, wymagalna część wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 lit. b nie podlega zwrotowi i stanowi całość wynagrodzenia przysługującego Usługodawcy z tytułu zatrudnienia danej osoby.
 6. Po otrzymaniu danej części wynagrodzenia Usługodawca rozlicza prowizje dla osoby zatrudnionej lub Pracownika, który polecił ofertę, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 i 7 poniżej.
 7. W przypadku, gdy Pracownik samodzielnie przesłał odpowiedź/aplikację na ofertę pracy zamieszczoną przez Pracodawcę, na skutek czego został zatrudniony:
  • 1/3 wynagrodzenia netto otrzymanego przez Usługodawcę jest wypłacana Pracownikowi, jako prowizja,
  • 1/3 wynagrodzenia netto otrzymanego przez Usługodawcę jest przekazywana Polskiej Akcji Humanitarnej (KRS 0000136833), jako darowizna,
  • 1/3 wynagrodzenia netto otrzymanego przez Usługodawcę jest zatrzymywana przez Usługodawcę. 
 8.  W przypadku, gdy osoba przesłała odpowiedź/aplikację na ofertę pracy zamieszczoną przez Pracodawcę, która została jej polecona przez innego Pracownika, na skutek czego została zatrudniona:
  • 1/3 wynagrodzenia netto otrzymanego przez Usługodawcę jest przekazywana osobie zatrudnionej, jako prowizja,
  • 1/3 wynagrodzenia netto otrzymanego przez Usługodawcę jest przekazywana Pracownikowi, który polecił ofertę, jako prowizja,
  • 1/3 wynagrodzenia netto otrzymanego przez Usługodawcę jest zatrzymywana przez Usługodawcę. 
 9. Wynagrodzenie Usługodawcy, o którym mowa w ust. 1 jest kwotą netto i do kwoty zawartej na fakturach zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Usługobiorców zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej warunkiem zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług jest podanie poprawnego numeru VAT UE.
 10. Prowizja przysługująca osobom zatrudnionym oraz Pracownikom, którzy polecili ofertę, stanowi kwotę brutto, z której potrącane są przez Usługodawcę zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz złożonym przez te osoby oświadczeniem. W przypadku prowizji przysługującej Pracownikom, którzy polecili ofertę, będących przedsiębiorcami prowadzącymi działalności gospodarczą, której przedmiotem jest pośrednictwo pracy oraz będącymi podatnikami podatku VAT, prowizja wypłacana jest na podstawie wystawionej faktury VAT.
 11. Celem dokonania rozliczenia prowizji konieczne jest podanie przez osobę zatrudnioną oraz Pracownika danych tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz NIP/PESEL, jak i wypełnienie oświadczenia na potrzeby podatku dochodowego.

§10. Formy płatności

Serwis umożliwia następujące formy płatności:

 1. przelewem – na numer rachunku wskazany na fakturze;


§11. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz świadczonych Usług. Składanie reklamacji odbywa się:
  1.  drogą elektroniczna na adres poczty elektronicznej: reklamacje@rekrutado.pl; 
  2. w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy: ul. Mikołowska 15a lok. 2, 40-067 Katowice;
 2. Przedmiotem reklamacji może być zarzut realizacji Usług przez Usługodawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać dane Usługobiorcy oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, chyba że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Usługodawca zwróci się do Usługobiorcy z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji. Termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie wówczas od daty otrzymania stosownych uzupełnień.
 4. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym powyżej, Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas rozpatrzenia reklamacji.

§12. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Usługobiorca będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy wykonuje się przez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i dostępny jest do pobrania pod adresem https://www.rekrutado.pl/wzor-odstapienia-od-umowy.
 2. Usługobiorca będący Konsumentem nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, o czym ten został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usług.
 3. Usługodawca może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności braku zapłaty przysługującego Usługodawcy wynagrodzenia z tytułu odpłatnie świadczonych usług. Odstąpienie od umowy skutkuje zaprzestaniem świadczenia usług, usunięciem zamieszczonych ogłoszeń zawierających oferty pracy oraz zablokowaniem Konta Użytkownika.

§13. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135, z późn. zm.).Dane 
 2. osobowe zbierane są i przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu zawarcia umowy między Usługodawcą, a Usługobiorcą oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy.
 3. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych także w innym zakresie. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia świadczenie usług na rzecz Użytkownika.  
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy, chyba że Użytkownik wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę.
 7. Informacje o zastosowanych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Użytkownika, oraz pozostałe szczegóły związane z ochroną danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://www.rekrutado.pl/polityka-prywatnosci

§14. Własność intelektualna

 1. Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Usługodawcy. Jakiekolwiek wykorzystanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Usługodawcy, poza przypadkami dozwolonymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jest zabronione.
 2. Prawa autorskie do wszelkich elementów Serwisu chronionych na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t., z późn. zm.) przysługują Usługodawcy. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie z nich, w tym kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 3. Wszelkie treści umieszczane przez Usługodawcę w ramach Serwisu podlegają ochronie na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wobec czego zabronione jest jakiekolwiek korzystanie z nich, w tym kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań.
 4. Użytkownik zamieszczający w ramach Serwisu jakiekolwiek materiały, w tym podlegające na gruncie prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, jak i zawierające jego własny wizerunek, wyraża zgodę na wgląd w te materiały przez Internautów, innych Użytkowników oraz Usługodawcę. Umieszczenie przez Użytkownika materiałów, o których mowa w zdaniu pierwszym oznacza udzielenie Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z zamieszczonych materiałów w ramach Serwisu, w tym na udostępnianie tych materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 5. Zabronione jest zamieszczanie na Serwisie materiałów naruszających prawa osób trzecich.
 6. Zabronione jest, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, umieszczanie w Serwisie materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym lub marketingowych.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych własnych lub podmiotów, z którymi zawrze w tym zakresie odrębne umowy.

§15. Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Internauci i Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  1. zachowania wysokiej kultury osobistej i poszanowania godności innych Użytkowników Serwisu,
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu,
  3. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak i praw osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej (praw autorskich oraz praw własności przemysłowej) przysługujących Usługodawcy,
  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  5. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, Usługodawcy, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, obrażających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji,
  6. podawania prawdziwych danych, do których przetwarzania są uprawnieniu, w celu zgodnego z prawem korzystania z Serwisu,
  7. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole ideologii oraz organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne.
 2. Usługobiorcy zobowiązani są w szczególności do zapłaty wynagrodzenia przysługującego Usługodawcy z tytułu usług świadczonych odpłatnie.

§16. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania Usługodawcy zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych w Serwisie.
 3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności wobec Użytkowników i osób trzecich za:
  1. treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych,
  2. treść danych publikowanych przez Użytkowników w ramach Serwisu,
  3. sposób, w jaki Serwis będzie wykorzystywany przez Użytkowników,
  4. treści i inną zawartość przesyłanych przez Użytkowników wiadomości,
  5. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  6. niemożność zalogowania się w Serwisie spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika.
 4. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość wiadomości wysłanych za pośrednictwem poczty e-mail, a także materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników ponoszą Użytkownicy, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

§17. Postanowienia końcowe

 1. Porozumiewanie się z Użytkownikami odbywa się w następujący sposób:
  1. telefonicznie, pod numerem: 801 575 777
  2. drogą elektroniczną, pod adresem: kontakt@rekrutado.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j., z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j., z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z późn. zm.).
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683) są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 4. Tytuły paragrafów mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy dla interpretacji Regulaminu.
 5. W przypadku stosowania ogólnych warunków umów, regulaminów lub innych wzorców umownych przez Usługobiorców, nie mają one zastosowania do umów zawieranych zgodnie z Regulaminem.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Serwisie, tj. z dniem 22.12.2016 roku i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian, poprzez zamieszczenie informacji na Serwisie.
 8. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie i wiążą Użytkownika od dnia wskazanego przez Usługodawcę jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie odrzuci zmian Regulaminu poprzez likwidację konta, uznaje się że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje i wiążą one Użytkownika od dnia wskazanego przez Usługodawcę jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
 9. Brak akceptacji Regulaminu przez Użytkownika powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w ramach Serwisu i zablokowanie konta Użytkownika.
Do pobrania:
Regulamin serwisu internetowego "Rekrutado"